Hledáš
téma pro svou
budoucí práci?

Nabízíme aktuální mezioborová témata jako je plazmonika, SERS, či inženýrství nanomateriálů.

Příprava mikro-
a nanostrukturovaných
terčů pro experimenty
s ultrakrátkými intenzivními
laserovými pulzy

Urychlování protonů a iontů pomocí relativistických femtosekundových laserových pulsů je v současné době velmi intenzivně studováno. Pro experimenty v Koreji, Francii a ČR jsou na základě teoretických výpočtů prováděných týmem prof. Limpoucha z KFE vyvíjeny a připravovány velmi tenké terče se speciálně strukturovanými povrchy. Práce zahrnuje metody samouspořádání, vybrané lithografické techniky, magnetronové nanášení tenkých vrstev, plazmové povlakování ultratenkými vrstvami polymerů, analýzu povrchů pomocí mikroskopie atomárních sil, rastrovací elektronovou mikroskopii (SEM) a další podle potřeby.
Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: RNDr. J. Proška
Konzultanti: Ing. L.Štolcová, Ing. O.Klimo, Ph.D.

Metalodielektrické
nanostruktury
pro fotoniku a plazmoniku

Příprava a studium periodických nanostruktur pro fotoniku a přípravu metamateriálů. Studium a využití přírodních fotonických krystalů, biotemplating. Při práci budou využívány sol-gel techniky, samouspořádání, příprava ultratenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, analýza pomocí SEM (rastrovací elektronové mikroskopie), AFM (mikroskopie atomárních sil) a měření spekter SERS na spolupracujícím pracovišti.

Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: RNDr. J. Proška
Konzultanti: Doc. Ing. I. Richter, Ing. L.Štolcová

Co děláme

Řešíme výzkumné úkoly financované Grantovou agenturou ČR. Nabídka studentských témat je v rámci Katedry fyzikální elektroniky FJFI ČVUT pro obor Fyzikální elektronika.

Povrchově modifikované
nanočástice pro senzoriku
a diagnostiku v biomedicíně

Ve spolupráci se špičkovými pracovišti biomedicínského výzkumu budou připravovány kovové nanočástice cílené na specifické typy buněk. Tyto nanočástice budou využívány jako optické sondy při zobrazování (konfokální optická mikroskopie) a jako SERS-aktivní sondy v senzorice (SERS – Surface-Enhanced Raman Scattering). Jedná se o komplexní problematiku na pomezí fyziky, chemie a biomedicíny. Od studentů se očekává samostatnost, schopnost pracovat s odbornou literaturou a rychle zvládat problematiku souvisejících vědních disciplín.
Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: RNDr. J. Proška
Konzultanti: Ing. F. Novotný, Ing. L. Štolcová, Dr. Z. Hodný (ÚMG AVČR), doc. M. Procházka (MFF UK)

Koho hledáme

Hledáme samostatné studenty, kteří mají zájem o mezioborová témata na hranici současného poznání a chtěli by se podílet na vědecké práci v rychle se rozvíjejících moderních oborech.

Příprava
metalodielektrických
nanomateriálů pro senzory
na principu SERS

Při práci budou využívány sol-gel techniky, samouspořádání, příprava ultratenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, analýza pomocí SEM (rastrovací elektronové mikroskopie), AFM (mikroskopie atomárních sil) a měření spekter SERS na spolupracujícím pracovišti.

Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: RNDr. J. Proška
Konzultanti: Ing. L. Štolcová, Ing. F. Novotný, doc. M. Procházka (MFF UK)

Příprava
periodických polí
subvlnových apertur
v ultratenkých zlatých
a stříbrných fóliích

Při práci budou využívány sol-gel techniky, samouspořádání, plazmatického iontového leptání, příprava ultratenkých vrstev pomocí magnetronového naprašování, nebo napařování kovů, analýza pomocí SEM (rastrovací elektronové mikroskopie), AFM (mikroskopie atomárních sil) a měření spekter SERS na spolupracujícím pracovišti.

Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: RNDr. J. Proška
Konzultanti: Ing. Alexander Kromka, Ph.D. (FZÚ AV ČR), Ing. L. Štolcová

Spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme s pracovišti Akademie věd ČR (ÚMG, ÚCHP, ÚMCH, projekt ELI) a také s Univerzitou obrany v Hradci Králové. Studenti tak mají možnost podílet se na práci špičkových týmů.

Příprava
koloidních roztoků
nanočástic ušlechtilých kovů:
značky
pro biomedicinské aplikace

V dnešní biomedicíně se kovové nanočástice rutinně používají v zobrazovacích metodách elektronové mikroskopie. Moderní metody syntézy nanočástic s cílenými parametry umožňují analogickou aplikaci koloidu i pro optické zobrazovací metody. Aplikace intenzivních optických pulsů pak umožňuje lokální terapii v označeném místě. Cílem práce je příprava koloidních roztoků kovových nanočástic definovaných tvarů, charakterizace pomoci absorpční spektroskopie a elektronové mikroskopie a modifikace povrchu pro použití v biologickém prostředí.

Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: Ing. F. Novotný
Konzultant: RNDr. Jan Proška

Kontakt

Pokud máš zájem o vypsaná témata a chtěl by ses blíže seznámit s možnostmi studia a pracovištěm v Tróji, neváhej nás kontaktovat:
proska@fjfi.cvut.cz
filip.novotny@fjfi.cvut.cz

Příprava
samonosných monovrstev
z plazmonických nanočástic

Optické vlastnosti materiálů obsahujících zlaté nanočástice závisejí na tvaru těchto částic a jejich vzájemné konfiguraci. Při těsném uspořádání těchto částic vznikají spřažené módy plazmonu. Kompozitní materiál složený z uspořádaných kovových částic nabývá zajímavých optických vlastností. Výroba takových materiálů je technologicky náročná. Samouspořádání nanočástic řízeným zasycháním představuje zajímavou alternativu proti litografickým metodám. Cílem práce je příprava 2D uspořádaných polí zlatých nanočástic na rozhraní koloidní roztok/plyn(kapalina) a studium optických projevů takových útvarů.
Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: Ing. F. Novotný
Konzultant: RNDr. Jan Proška

Modelování
optických vlastností
koloidních roztoků
plazmonických nanočástic

V posledních letech se rozvinuly numerické metody pro výpočet optických vlastností plazmonických nanočástic. Koloidní roztok - aplikačně jedinečná forma nanomateriálu - tvoří statisticky popsatelnou množinu nanočástic. Nabízí se tedy možnost simulace spektra koloidního roztoku vhodným rozmítnutím parametrů částice v již existujících modelech. Cílem práce je rešerše v oblasti numerických metod pro výpočet absorpce a rozptylu kovových nanočástic, výpočet těchto vlastností pro vhodně zvolenou množinu částic a porovnání s reálnými koloidy syntetizovanými na pracovišti.
Typ práce: BP, VÚ Obor: fyzikální inženýrství
Vedoucí práce: Ing. F. Novotný
Konzultant: RNDr. Jan Proška, Doc. Ing. Milan Šiňor, Dr., KFE

©2013 Jan Proška, Filip Novotný, katedra Fyzikální elektroniky FJFI ČVUT  Email: proska@fjfi.cvut.cz